Všeobecné obchodné podmienky

Vitajte na portáli www.ubytovaniesopsom.sk (ďalej len „Portál“) prevádzkovanom spoločnosťou Arinka s. r. o., so sídlom 216, 067 83 Kamienka, IČO: 54 202 141, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 43102/P (ďalej len „Spoločnosť“).

Prosím prečítajte si pozorne nasledujúce VOP Portálu Spoločnosti. Vstupom do portálu súhlasíte s dodržiavaním týchto VOP a zaväzujete sa ich dodržiavať. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia a potrieb tieto VOP meniť. V prípade akéhokoľvek porušenia týchto VOP si Spoločnosť vyhradzuje právo uplatňovať všetky právnym poriadkom stanovené prostriedky právnej ochrany. Ďalším používaním Portálu súhlasíte s týmito VOP Spoločnosti.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Portál je zameraný na zobrazovanie jednotlivých ponúk ubytovacích zariadení (ďalej len „Inzeráty„) za účelom ich predstavenia a ponuky ubytovania zákazníkom. Portál sa špecializuje na vyhľadávanie, zhromažďovanie a zverejňovanie ponúk ubytovacích zariadení s možnosťou ubytovania zákazníkov so psom.

1.2 Portál ponúka svojim návštevníkom možnosť vyhľadania ubytovacích zariadení a získania bližších informácií o nich, s cieľom priameho kontaktu s prevádzkovateľom ubytovacích zariadení (ďalej len „Ubytovateľ“) za účelom prípadnej rezervácie ubytovania.

1.3 Spoločnosť prostredníctvom Portálu prevádzkuje katalóg ubytovacích zariadení a publikuje podrobnosti o jednotlivých ubytovacích zariadeniach, službách ktoré Ubytovatelia poskytujú, cenách a  ďalších informáciách potrebných pre informovanie zákazníkov.

1.4 Spoločnosť si vyhradzuje právo určiť spôsob zobrazovania ponúk inzerátov vrátane jeho triedenia a radenia a tento spôsob kedykoľvek zmeniť. Jednotlivé položky inzerátov môžu byť za účelom zobrazovania zaraďované do rôznych skupín alebo kategórií podľa určenia druhu ubytovacej jednotky Ubytovateľom. V tejto súvislosti je Spoločnosť oprávnená upraviť zobrazované údaje podľa svojho uváženia.

2. Práva a povinnosti ubytovateľa

Tento bod 2 VOP je určený pre Ubytovateľov a neaplikuje sa na vzťah medzi Spoločnosťou a zákazníkmi.

2.1 Ubytovateľ sa za účelom zverejnenia jeho Inzerátu na Portáli zaväzuje uvádzať pravdivé, presné, ucelené informácie o ubytovacom zariadení. Žiadne informácie nebude vedome zadržiavať a skresľovať. Informácie o ubytovacom zariadení bude pravidelne aktualizovať a oznamovať tieto zmeny Spoločnosti. V prípade, že Ubytovateľom poskytnuté informácie a materiály uvedené na Portáli nebudú pravdivé, porušujú práva tretích strán alebo by mohli spôsobiť súdne či mimosúdne spory, Ubytovateľ za ich nesprávnosť a nepresnosť nesie plnú zodpovednosť.

2.2 Ubytovateľ sa v prípade záujmu o poskytovanie služieb zverejnenia ubytovacieho zariadenia Ubytovateľa na Portáli zaväzuje zaplatiť Spoločnosti polročný alebo ročný poplatok v závislosti od záujmu Ubytovateľa o dĺžku doby inzerovania ubytovacieho zariadenia na Portáli. Výška poplatku a spôsob jeho úhrady budú dohodnuté individuálne medzi Spoločnosťou a konkrétnym Ubytovateľom v súlade s bodom 10.3 týchto VOP. Doba zverejnenia Inzerátu na Portáli začína plynúť dňom bezprostredne nasledujúcim po dni úhrady odmeny Spoločnosti (t.j. po dni pripísania odmeny v plnej jej výške na bankový účet Spoločnosti).

2.3 Spoločnosťou akceptované formy úhrady poplatku podľa bodu 2 týchto VOP sú nasledovné:

a) platobná karta; a
b) bezhotovostný bankový prevod na bankový účet Spoločnosti.

2.4 Ubytovateľ sa zaväzuje Spoločnosti navrhovať na uverejnenie na Portáli výlučne ubytovacie zariadenia, v ktorých je daná možnosť ubytovania zákazníka so psom.

2.5 Ubytovateľ sa zaväzuje spolupracovať so zákazníkmi a tretími osobami tak, aby spoluprácou nepoškodzoval dobré meno Portálu a Spoločnosti.

2.6 Ubytovateľ sa vo vzťahu k zákazníkovi zaväzuje:

a) včas (t. j. pred vstupom na pobyt v ubytovacom zariadení) informovať zákazníka o všetkých zmenách a okolnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na rozsah a kvalitu poskytovaných služieb ubytovacieho zariadenia;

b) udržiavať ubytovacie zariadenia v prevádzkyschopnom stave, udržiavať čistotu a vytvárať podmienky pre spokojnosť zákazníkov;

c) komunikovať so zákazníkmi slušne, nezavádzať ich a zaväzuje sa dodržiavať morálne a etické pravidlá.

3. Práva a povinnosti spoločnosti vo vzťahu k ubytovateľom

Tento bod 3 VOP je určený pre Ubytovateľov a neaplikuje sa na vzťah medzi Spoločnosťou a zákazníkmi.

3.1 Spoločnosť si vo vzťahu k Ubytovateľovi vyhradzuje právo:

a) odmietnuť zverejniť Inzerát podľa vlastného uváženia;

b) odstrániť Inzerát z Portálu podľa vlastného uváženia, a to najmä v prípade:

i. nesplnenia podmienky inzercie ubytovania v súlade s bodom 2.4 VOP;

ii. uvedenia linku / odkazu na webovú stránku Ubytovateľa podľa bodu 8 VOP s nevhodným obsahom; a

iii. porušenia týchto VOP zo strany Ubytovateľa;

pričom Ubytovateľ nemá nárok na vrátenie odmeny/ jej časti poskytnutej Spoločnosti za poskytovanie služieb zverejnenia Inzerátu na Portáli;

c) upraviť alebo v prípade technickej údržby alebo technických problémov Portálu prerušiť poskytovanie služieb prostredníctvom tohto Portálu, a to bez nároku Ubytovateľa na vrátenie časti odmeny za poskytovanie služieb zverejnenia Inzerátu na Portáli.

3.2 Spoločnosť sa zaväzuje:

a) zverejňovať Inzeráty podľa predchádzajúcej dohody medzi Spoločnosťou a Ubytovateľom, za predpokladu, že nenastane niektorá zo situácií uvedených v bode 3.1 VOP, pričom služba zverejnenia Inzerátu Ubytovateľa sa považuje za splnenú momentom zverejnenia Inzerátu na Portáli;

b) uvádzať informácie na Portáli v súlade s informáciami poskytnutými Spoločnosti zo strany Ubytovateľa a pravidelne tieto informácie na Portáli aktualizovať podľa aktualizácií poskytnutých Ubytovateľom;

c) odstrániť Inzerát z Portálu na žiadosť dotknutého Ubytovateľa, avšak bez vzniku nároku na vrátenie časti odmeny za poskytovanie služieb zverejnenia Inzerátu na Portáli.

4. Zodpovednosť spoločnosti a ubytovateľa

Tento bod 4 VOP je určený pre Ubytovateľov a neaplikuje sa na vzťah medzi Spoločnosťou a zákazníkmi.

4.1 Spoločnosť:

a) nenesie voči Ubytovateľom žiadnu zodpovednosť v dôsledku uplatnenia práv Spoločnosti voči Ubytovateľovi podľa bodu 3.1 VOP;

b) nezodpovedá za škody vzniknuté Ubytovateľom z titulu použitia informácií zobrazených a získaných z Portálu;

c) nenesie voči Ubytovateľom žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú konaním/nekonaním zákazníkov, ktorí vstúpia do právneho vzťahu s príslušným Ubytovateľom na základe Inzerátu.

4.2 Ubytovateľ zodpovedá Spoločnosti za všetku škodu spôsobenú Spoločnosti, ktorú spôsobil Spoločnosti konaním v rozpore s týmito VOP alebo právnym poriadkom Slovenskej republiky.

5. Odstúpenie od zmluvy

Tento bod 5 VOP je určený pre Ubytovateľov a neaplikuje sa na vzťah medzi Spoločnosťou a zákazníkmi.

5.1. Odstúpenie zo strany Spoločnosti Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Ubytovateľom v prípade (i) nesplnenia podmienky inzercie ubytovania v súlade s bodom 4 VOP, (ii) uvedenia linku / odkazu na webovú stránku Ubytovateľa podľa bodu 8 VOP s nevhodným obsahom, a (iii) v prípade porušenia týchto VOP zo strany Ubytovateľa. Ubytovateľ nemá nárok na vrátenie odmeny/ jej časti poskytnutej Spoločnosti za poskytovanie služieb zverejnenia Inzerátu na Portáli

5.2 Odstúpenie zo strany Ubytovateľa  Ubytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so Spoločnosťou pokiaľ Spoločnosť poruší svoju povinnosť uverejniť Inzerát Ubytovateľa v súlade s bodmi 2.2 a 3.2 týchto VOP a ani v dodatočnej lehote 15 (slovom: pätnásť) dní od doručenia písomného upozornenia Ubytovateľa toto porušenie nenapraví. V prípade odstúpenia podľa predchádzajúcej vety sa Spoločnosť zaväzuje Ubytovateľovi vrátiť uhradený poplatok za zverenie Inzerátu do 15 (slovom: pätnásť) dní od písomného doručenia odstúpenia od zmluvy zo strany Ubytovateľa Spoločnosti.

6. Zodpovednosť spoločnosti a zákazníkov

6.1 Portál predstavuje výlučne katalóg prezentácie ubytovacích zariadení a Spoločnosť zákazníkom či iným návštevníkom Portálu nezodpovedá:

a) za správnosť a pravdivosť informácii uvedených na Portáli poskytnutých Ubytovateľom alebo treťou stranou. Za zobrazené informácie o ubytovacom zariadení ako aj za zobrazené fotografie ubytovacích zariadení, ktoré nezodpovedajú v plnej miere skutočnej prezentácii ubytovacieho zariadenia, zodpovedá v plnom rozsahu konkrétny Ubytovateľ;

b) za škody vzniknuté zákazníkom a iným návštevníkom Portálu následkom použitia informácií zobrazených a získaných z Portáli;

c) za splnenie povinností stanovených v bode 2.6 VOP Ubytovateľom.

6.2 Zákazník či iný návštevník Portálu zodpovedá Spoločnosti za všetku škodu spôsobenú Spoločnosti, ktorú spôsobil Spoločnosti konaním v rozpore s týmito VOP alebo právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7. Právo duševného vlastníctva

7.1 Softvér potrebný pre poskytovanie služieb prostredníctvom Portálu a práva duševného vlastníctva (vrátane autorských práv) obsahu a informácií a materiálov uvedených na Portáli sú vlastníctvom Spoločnosti.

7.2 Ubytovateľ sa zaväzuje vo vzťahu k akémukoľvek dielu ktoré je poskytnuté Spoločnosti v súvislosti s inzerovaním ubytovacieho zariadenia na Portáli zabezpečiť právny režim umožňujúci bezodplatné používanie diela Spoločnosťou. V súvislosti s vyššie uvedeným sa Ubytovateľ zaväzuje predovšetkým:

a) usporiadať právne vzťahy s autorom/autormi tak, aby sa dielo dalo považovať buď za zamestnanecké dielo (§90 Autorského zákona), dielo na objednávku (§91 Autorského zákona) alebo spoločné dielo (§92 Autorského zákona) alebo akýmkoľvek iným spôsobom zabezpečujúcim vyššie špecifikovaný režim;

b) zabezpečiť, že autor/autori diela sa vzdá/vzdajú práva udeliť súhlas na použitie diela a zdrží sa/zdržia sa výkonu majetkových práv k tomuto dielu;

c) zdržať sa výkonu majetkových práv k dielu;

d) zabezpečiť bezodplatné udelenie súhlasu zo strany autora diela na použitie diela Spoločnosťou podľa vlastného uváženia.

7.3 Zaplatením odmeny za inzerovanie ubytovacieho zariadenia na Portáli Ubytovateľ bezodplatne postupuje na Spoločnosť vo vzťahu ku každému jednotlivému dielu právo výkonu majetkových práv k tomuto dielu.

7.4 Spoločnosť má exkluzívne vlastníctvo všetkých práv Portálu, ktoré tvoria práva duševného vlastníctva a preto každý návštevník Portálu nemá právo kopírovať, prevádzať web scraping, hypertextovo alebo priamo prepojiť, zverejniť, propagovať, obchodovať, integrovať, využívať, kombinovať alebo akokoľvek inak používať obsah (vrátane preloženého obsahu) bez predchádzajúceho písomného povolenia Spoločnosti. Jednotlivé prvky Portálu sú chránené autorským právom a nesmú sa kopírovať, modifikovať ani imitovať, celkom ani čiastočne.

7.5 S výnimkou toho, čo sa uvádza v týchto VOP, žiadne z materiálov uvedených na Portáli sa nesmú kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi prostriedkami, najmä elektronickými, mechanickými, foto kopírovacími, záznamovými či inými prostriedkami, bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia Spoločnosti alebo konkrétneho Ubytovateľa. Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na tomto Portáli, môže byť kvalifikované ako porušenia práv duševného vlastníctva.

8. Odkazy

8.1 Tento Portál obsahuje linky/ odkazy na webové stránky konkrétnych Ubytovateľov, riadené a spravované výlučne týmito osobami a nie Spoločnosťou.

8.2 Spoločnosť nenesie zodpovednosť za obsah alebo používanie takýchto stránok tretími stranami. Spoločnosť poskytuje tieto linky/ odkazy iba na uľahčenie orientácie na Portáli a na zabezpečenie lepšej komunikácie s konkrétnym Ubytovateľom, pričom uvedenie akéhokoľvek odkazu neznamená schválenie obsahu webovej stránky, na ktorú link odkazuje zo strany Spoločnosti. Pred používaním takýchto stránok je povinnosťou návštevníka týchto web stránok oboznámiť sa s politikou, uvedenou na týchto web stránkach, týkajúcou sa ochrany súkromia a iných záležitostí.

9. Reklamačný poriadok

Tento bod 9 VOP je určený pre Ubytovateľov a neaplikuje sa na vzťah medzi Spoločnosťou a zákazníkmi.

9.1 V prípade k Spoločnosť neuverejní Inzerát Ubytovateľa v súlade s bodmi 2 a 3.2 týchto VOP, Ubytovateľ je oprávnený doručiť písomné upozornenie Spoločnosti na napravenie tejto povinnosti. V prípade ak Spoločnosť nenapraví povinnosť uverejniť Inzerát podľa predchádzajúcej vety ani do 15 (slovom: pätnásť) dní od písomného doručenia výzvy Ubytovateľa, Ubytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade s bodom 5.2 týchto VOP.

9.2 V prípade ak poplatok podľa bodu 2 týchto VOP nebude zo strany Ubytovateľa uhradený, a to najmä avšak nie len z technických príčin, Ubytovať má právo zopakovať platbu, pričom doba zverejnenia Inzerátu na Portáli začína plynúť dňom bezprostredne nasledujúcim po dni úhrady odmeny Spoločnosti (t.j. po dni pripísania odmeny v plnej jej výške na bankový účet Spoločnosti).

9.3 V prípade, ak bude poplatok podľa bodu 2 týchto VOP omylom uhradený zo strany Ubytovateľa duplicitne, Ubytovateľ je povinný Spoločnosť na túto skutočnosť písomne upozorniť. Spoločnosť je povinná vrátiť duplicitnú platbu poplatku na bankový účet Ubytovateľa do 15 (slovom: pätnásť) dní od doručenia písomného upozornenia Ubytovateľa Spoločnosti.

9.4 V prípade ak Ubytovateľ uhradil poplatok v súlade s bodom 2 týchto VOP a zo strany Spoločnosti došlo k zverejneniu Inzerátu a Ubytovateľ viac nemá záujem o zverejnenie Inzerátu na Portáli, je oprávnený požiadať Spoločnosť o odstránenie Inzerátu z Portálu bez možnosti vrátania uhradeného poplatku za zverejnenie Inzerátu. Spoločnosť odstráni Inzerát ubytovateľa do 15 (slovom: pätnásť) dní od doručenia žiadosti Ubytovateľa o odstránenie Inzerátu.

9.5 Všetky reklamácie vybavuje Spoločnosť prostredníctvom emailovej komunikácie na adrese: info@ubytovaniesopsom.sk.

9.6 Pokiaľ je v tomto bode 9 týchto VOP uvedená písomná komunikácia, za písomnú komunikáciu sa považuje emailová komunikácia. Ubytovateľ má možnosť uplatniť reklamáciu na vyššie uvedenej emailovej adrese. Spoločnosť vybavuje reklamácie v lehotách uvedených pri každom jednotlivom bode 1 až 9.4 týchto VOP. O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie Ubytovateľa emailom.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Spoločnosť je oprávnená tieto VOP jednostranne zmeniť. S každou takouto zmenou VOP však musí bez zbytočného odkladu oboznámiť svojich zmluvných partnerov, a to tak, že tieto zmeny obchodných podmienok zverejní na svojej internetovej stránke www.ubytovaniesopsom.sk najmenej tri (3) dni pred ich účinnosťou. Ku zmene VOP dôjde nadobudnutím účinnosti ich nového znenia.

10.2 Tieto VOP sa spravujú a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je ktorékoľvek z ustanovení týchto VOP neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie bude vykonané v najväčšom možnom rozsahu a zvyšné ustanovenia týchto VOP zostávajú naďalej v platnosti v nezmenenom znení.

10.3 Tieto VOP predstavujú základný zmluvný rámec spolupráce medzi Spoločnosťou a konkrétnym Ubytovateľom. Pokiaľ nie je medzi Spoločnosťou a konkrétnym Ubytovateľom dohodnuté inak, ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred individuálne dohodnutými podmienkami spolupráce. Otázky neupravené v týchto VOP budú upravené a dohodnuté individuálne medzi Spoločnosťou a Ubytovateľom a to prostredníctvom ich vzájomnej emailovej komunikácie. Individuálne dohodnuté podmienky spolupráce medzi Spoločnosťou a Ubytovateľom musia byť potvrdené zo strany Spoločnosti.

10.4 Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov sú upravené v samostatnom dokumente, ktorý nájdete na tomto odkaze: Zásady ochrany osobných údajov.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2022