Zásady ochrany osobných údajov

Poskytnutie informácií dotknutej osobe pri získavaní a spracúvaní jej osobných údajov
a
Poučenie o právach

Spoločnosť Arinka s. r. o., so sídlom: 216, 067 83 Kamienka, IČO: 54 202 141, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 43102/P (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v súvislosti so spracúvaním osobných údajov ubytovateľa ako záujemcu (ďalej len „Dotknutá osoba“) o zverejnenie ponuky jeho ubytovacieho zariadenia na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.ubytovaniesopsom.sk (ďalej len „Portál“) poskytuje Dotknutej osobe v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon GDPR“) nasledovné informácie:

1.1 Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Obchodné meno: Arinka s. r. o.
Sídlo: 216, 067 83 Kamienka
IČO: 54 202 141
Email: info@ubytovaniesopsom.sk

1.2 Typ osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

Na marketingové účely ubytovacích zariadení Dotknutej osoby, Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov: meno a priezvisko, mobilné telefónne číslo a osobná emailová adresa Dotknutej osoby. Prevádzkovateľ spracúva tiež informácie zo záznamov telefonických rozhovorov alebo iných (emailových, chatových, SMS) interakcií s Dotknutou osobou.

1.3 Účel spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby

Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je zabezpečenie zverejnenia ubytovacích zariadení na Portáli Prevádzkovateľa.

1.4 Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby

Spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby.

1.5 Doba uchovávania osobných údajov Dotknutej osoby

Prevádzkovateľ bude osobné údaje Dotknutej osoby uchovávať po dobu 5 (piatich) rokov odo dňa poskytnutia osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľovi.

1.6 Cezhraničný prenos osobných údajov Dotknutej osoby

Prevádzkovateľ nezamýšľa cezhraničný prenos osobných údajov Dotknutej osoby do tretej krajiny (t.j. štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore) alebo medzinárodnej organizácie.

1.7 Poskytovanie osobných údajov Dotknutej osoby príjemcom/kategórii príjemcov

Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť sprístupnené účtovníkom, audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom, a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. V nevyhnutne potrebnom rozsahu môžu byť osobné údaje Dotknutej osoby v záujme naplnenia účelu spracúvania osobných údajov sprístupnené aj iným osobám ako napr. sprostredkovateľom, obchodným zástupcom, poštovým doručovateľom a pod.

1.8 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Vzhľadom na to, že Prevádzkovateľ nevydáva rozhodnutia, ktoré by boli založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov Dotknutej osoby vrátane profilovania a ktoré by mali právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú, na Prevádzkovateľa sa nevzťahuje ustanovenie § 28 Zákona GDPR a povinnosti z tohto vyplývajúce.

1.9

Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov Dotknutou osobou je nevyhnutné za účelom zabezpečenia zverejnenia inzerátov ubytovacích zariadení Dotknutej osoby na Portáli Prevádzkovateľa, teda je požiadavkou na výkon spolupráce, t. j. plnenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou.

1.10 Poučenie o právach Dotknutej osoby

(a) Právo získať prístup k osobným údajom Dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a má právo získať prístup k údajom a informáciám podľa § 21 Zákona GDPR.

(b) Právo na opravu osobných údajov Dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu nesprávne osobné údaje Dotknutej osoby opravil a neúplné osobné údaje Dotknutej osoby doplnil.

(c) Právo na výmaz osobných údajov Dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu jej osobné údaje vymazal, ak Dotknutá osoba uplatnila právo na ich vymazanie a je tu niektorý z dôvodov podľa § 23 ods. 2 Zákona GDPR.

(d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak je tu niektorý z dôvodov podľa § 24 ods.1 Zákona GDPR. Ak sa spracúvanie osobných údajov na základe uplatneného práva Dotknutou osobou obmedzilo, okrem uchovávania, môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

(e) Právo na prenosnosť osobných údajov Dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak (i) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákona GDPR a (ii) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

(f) Právo namietať spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, (i) z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Zákona GDPR vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

(g) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Právo podľa toto bodu pre Dotknutú osobu neuplatní, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom.

(h) Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona GDPR.

Dotknutá osoba má za podmienok stanovených Zákonom GDPR právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov.

(i) Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov.

V prípade, ak došlo k oprave, vymazaniu alebo obmedzeniu spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby u Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ takúto opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov oznámi každému príjemcovi, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu o príjemcoch len, ak to Dotknutá osoba požaduje.

(j) Práva Dotknutej osoby uvedené vyššie v bodoch 1.10 (a) – (g) sú bližšie vymedzené v § 21 – 28 Zákona GDPR.

(k) Kontaktným miestom pre Dotknuté osoby pre uplatnenie ich práv uvedených v bode 1.10 (a) – (g) je Prevádzkovateľ, teda spoločnosť Arinka s. r. o., so sídlom: 216, 067 83 Kamienka, IČO: 54 202 141, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 43102/P.

(l) Dotknutá osoba môže v zmysle ustanovenia § 33 ods. 3 Zákona GDPR svoje práva uvedené v bode 1.10 (a) – (g) uplatniť u Prevádzkovateľa.

V Humennom dňa 1.1.2022